677 684 132 info@asocolgi.org

STELLA MONDRAGON

Fa un parell de set­ma­nes, amb l’ Asso­ci­ació Soci­o­cul­tu­ral de Colom­bi­ans per a la Inte­gració de Girona, Aso­colgi, i la Comu­na­li­tat Güell vam orga­nit­zar un semi­nari entorn del dol migra­tori, com a procés com­par­tit, del qual van sor­tir algu­nes cer­te­ses: per a pro­ces­sar un dol migra­tori cal sen­tir-nos segurs. Igual­ment, va que­dar clar que, a diferència del que pot sem­blar ini­ci­al­ment, el dol migra­tori és un procés col·lec­tiu. Sen­tir-nos segurs implica, d’una banda, un estat intern: fisi­co­cor­po­ral, emo­ci­o­nal i rela­ci­o­nal. I, de l’altra, un estat extern que inclou les con­di­ci­ons de vida, i el suport social i comu­ni­tari. En abor­dar aquest tema és vital tenir en compte que el procés sana­dor de viure el dol migra­tori va acom­pa­nyat de la capa­ci­tat per­so­nal i social d’asso­lir con­di­ci­ons de vida digna, i també de la cons­trucció d’un sen­ti­ment de per­ti­nença allí on vivim. Aquí estem par­lant, doncs, que si volem començar a pro­ces­sar aquest dol és indis­pen­sa­ble tre­ba­llar eines de par­ti­ci­pació, apo­de­ra­ment, cre­ació de vin­cles i de con­di­ci­ons de vida dig­nes. Aquesta és la base de la segu­re­tat.

Però és que a més par­lem d’un dol col·lec­tiu, que inclou tot­hom. Això implica tant les per­so­nes que migren, com les que “es que­den” i les que “reben”. Aquesta pers­pec­tiva del dol migra­tori és la que ens porta a asseure’ns junts per a sen­tir col·lec­ti­va­ment les pèrdues. Durant el semi­nari sobre el dol del migrant vam rea­lit­zar una pràctica viven­cial per a explo­rar això que sen­tim quan assu­mim el rol de “quan migro”, “quan veig que tu migres” i “quan veig que tu arri­bes”.

Aquest exer­cici ens va per­me­tre viure i com­par­tir emo­ci­ons com ara la por, la des­con­fiança, la incer­tesa, l’espe­rança, l’enyor, la neces­si­tat de pro­te­gir-nos, el rebuig, la ràbia, la for­ta­lesa, la tris­tesa, les cer­te­ses, la neces­si­tat de creure… I vam des­co­brir que, quan em poso en les saba­tes de l’altre, com­par­tim sen­ti­ments i dolors que, mal­grat que de vega­des siguin incòmodes i no del tot política­ment cor­rec­tes, ens aju­den a rela­ci­o­nar-nos d’una manera més autèntica i sana­dora. En el semi­nari també vam començar a explo­rar el dol dels qui “reben”, un dol poc cone­gut en què també cal apro­fun­dir i fer-ho de manera con­junta: com és això de pas­sar per un dol quan jo no m’he mogut de casa meva? Com es viu el fet de veure el teu entorn social i cul­tu­ral can­viat, per l’arri­bada de per­so­nes d’altres orígens? Per a començar a pro­ces­sar el dol migra­tori és neces­sari tenir unes con­di­ci­ons de vida dig­nes, començar a mirar-nos, escol­tar-nos i sen­tir-nos, i, a par­tir d’aquí, gene­rar acci­ons trans­for­ma­do­res en els àmbits per­so­nal i social. El dol migra­tori sor­geix en la relació i en els vin­cles perquè el meu movi­ment també pro­voca can­vis en els altres i sor­geix el dolor. És, doncs, quan ens rela­ci­o­nem que “pro­ces­sem” el nos­tre dol: sen­tir que tu em sents, sen­tir-nos sen­tits per d’altres és sana­dor, i així aquest dol es con­ver­teix en força trans­for­ma­dora per­so­nal i social.

Facebook
Twitter
Instagram